Kanser Kökeni Türleri Teşhisi Tedavisi Nasıl Olur?

Kanser Kökeni Türleri Teşhisi Tedavisi Nasıl Olur?

Kanser Kökeni Türleri Teşhisi Tedavisi Nasıl Olur ile ilgili kaliteli bir yazımızda ile sizlere bu konuyu detaylandıracağız. Merak edilen tıbbi bir konu olan kanser kökenleri yazımızı sonuna kadar okuyarak merak ettiklerinizi konu altından bize yazabilirsiniz.

Kanserin Virüs Kökeni

Virüsle kanser oluşturmaya ilişkin ilk deneyler XX. yy. başında yapıldı. Ama faredeki kan kanserinin virüs kö­kenli olduğunu gösteren ilk bulgular, ancak 1959’da elde edildi. Kanser olu­şumuyla ilgili çalışmalar ve sonuçla­rı, özellikle 1964’ten bu yana insanda­ki kan kanserinin de virüs kökenli ola­bileceğini düşündürdü. Bu konuda Gross’un fare üstündeki çalışmaları son derece önemlidir. Bu çalışmalar sonucunda kan kanserli bir farenin kanından Gross virüsü olarak adlan­dırılan bir virüs ayrılarak sağlam bir fareye şırınga edilmiş, bu kez sağlam hayvanda da kan kanseri gelişmesi gözlenmiştir. Kan kanserinin, özellik­le küçük çocuklarda görülen ivegen kan kanserinin enfeksiyon kökenli ol­duğu konusunda pek çok gözlem var­dır.

Gerçekten aym grup çocuklarda ya da aym coğrafi çevrede gelişen kan kan­seri olguları saptanmıştır. Buna ek olarak, belli bir toplumda kan kanse­ri olgularının dağılımı ve bunun ken­dini mevsimlere göre belli bir ritimde göstermesi istatistik olarak kanıtlanabilmiştir. Bir başka kamt da, Orta Af­rika’da gözlenen kan kanserine ben­zer kötücül bir ur olan ve salgınlar ya­pabilen Burkitt lenfoblastosar komunun incelenmesiyle elde edilmiştir. Hastalığın özel bulaşma koşulları, ola­sı bir virüs aracılığını düşündürmek­tedir. Gerçekten de, hastalık belli bir coğrafi bölge ve iklim koşullarında bu­lunan beyaz ya da zenci çocukları tu­tabilir.

1964’te insandan alman bir lenfoblas- tosarkom örneğinin bir maymuna şı­rınga edilmesiyle maymunda da aynı hastalık geliştirilebilmiştir. Elektron mikroskobuyla yapılan incelemeler, kan kanserlilerin kan ve dokularında miksovirüsü andıran cisimcikler gö­rülmesini sağlamış, bu cisimciklerin tavuk ve farenin kan kanserli dokula­rında 1964’te saptanan cisimciklere benzediği gözlenmiştir.

Bundan kaynaklanan kemik urları in­sanın osteogenik kemik urlarına ben­zer; bu bozunlarda, faredeki kan kan­serine bağlı virüs cisimcikleri görül­müştür. Aynı biçimde normalde may­munda bulunan SV 40 virüsünün ve normalde insanda bulunabilen adeno virüs grubundan bazı virüslerin bir cırlak sıçana (hamster) şırınga edil­mesi sonucu bu hayvanda kanser oluşturulabilmiştir. Ayrıca bazı meme kanseri türlerinde de virüs tipinde ba­zı cisimciklerin varlığı saptanabilmiş ve bunların belli bir ortamda ekilme­siyle bir dizi kanser yaratılabilmiş­tir.

Son olarak bağışıklık açısmdan birçok gerçek ortaya çıkarılmıştır: 1964’ten bu yana, immünoflüoresans yöntemiy­le, insan ve hayvanın kan kanserli do­kularında virüs kökenli bir antijen saptanabileceği bilinmektedir. Bir vi­rüsün yol açtığı ur durumlarında, ay­nı virüsün yaptığı tüm urların aym an­tijen gücünde olduğu gene bilinen bir gerçektir. Böylelikle, polyom virüsüy­le yaratılmış bir cırlak sıçan uru ay­nı virüsle yaratılmış bir urun aşılan­masına karşı cırlak sıçam bağışık kı­labilir. İnsanda, virüs tipinde etken­ler içeren kan kanserli kişilerin kanı kan kanserlüerin kemik iliğindeki kan hücreleriyle tepkimeye girer, oysa sağlam kişilerin kemik iliğindeki kan hücreleriyle bu tepkime görülmez. Ay­rıca ivegen kan kanserine tutulmuş ki­şilerin serumunda, Burkitt lenfoblas- tosarkomu hücrelerinden elde edilen bir etkeni etkisiz kılan antikorlar bu­lunmaktadır. Bütün bu gözlemler, in­sanda kan kanserinin virüs kökenli olabileceği yolundaki görüşü destek­lemektedir.

 

Etiketler